top of page

การบำบัดแบบ CBT คืออะไร?

CBT นั้นย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy หรือ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม


การบำบัดแบบ CBT คือ การบำบัดรูปแบบหนึ่งที่มีงานวิจัยรองรับมากมายว่ามีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือปัญหาที่หลากหลาย


การบำบัดนี้ใช้วิธีการพูดคุยเพื่อให้ผู้รับการบำบัดเข้าใจถึงความคิด ความเชื่อ หรือการรับรู้ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกับอารมณ์ ร่างกาย ความคิดต่อยอด และการกระทำ โดยใช้กระบวนการถามตอบเพื่อสำรวจและทดสอบความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล การปรับพฤติกรรม และการจัดการร่างกายของผู้รับการบำบัดให้สอดคล้องและสมดุลกับความเป็นจริงของปัจจัยในชีวิตของแต่ละคน


การบำบัดแบบ CBT เป็นอย่างไร?

CBT เชื่อว่าความคิด อารมณ์ ร่างกาย และพฤติกรรมของคนเราเกี่ยวข้องกัน โดยมีความเชื่อว่าอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นเกิดจากความคิดด้านลบที่ไม่สมเหตุผลสมผลหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง


หากช่วยให้ผู้รับการบำบัดสามารถตระหนักรู้ ตรวจสอบ และปรับความคิดได้ อารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาก็จะลดลงเช่นกัน


การบำบัดแบบ CBT เหมาะกับผู้รับการบำบัดแบบใดบ้าง?

 • โรคซึมเศร้า (Depression)

 • โรควิตกกังวล (Anxiety)

 • โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD)

 • ปัญหาความเครียด

 • โรคแพนิค (Panic Disorder)

 • การติดสุราหรือสารเสพติด

 • ปัญหาการกิน

 • การนอนหลับที่ผิดปกติ

 • การรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียด

 • ความเศร้าโศกจากการสูญเสียคนที่รัก

 • ปัญหาความสัมพันธ์ของคู่รักและครอบครัว

 • ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

 • ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ อีกมากมาย 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดCBT

CBT

bottom of page