top of page

Couple Therapy

การบำบัดแบบคู่ (Couple therapy) เป็นการบำบัดเพื่อช่วยเหลือคู่รักที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ที่เกิดจากการขัดแย้งไม่เข้าใจกันทาง ความคิด ทัศนคติ เซ็กส์ นิสัย พฤติกรรม สิ่งที่ต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นต้น นักบำบัดจะเป็นคนกลางที่สะท้อนความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายเพื่อให้เข้าใจอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการทำการบำบัดแบบคู่นั้นเป็นการบำบัดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น หากความต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วการบำบัดก็ไม่อาจทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเป็นคู่รักต่อไปได้ 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดCouple Therapy

Couple Therapy

bottom of page