top of page

ครอบครัวบำบัด (Family therapy) เป็นการบำบัดกับคนในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือจิตใจคนในครอบครัวหรือช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปัญหาด้านครอบครัวอาจเกิดจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันที่เกิดขึ้นจากช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งเหมือนกับการบำบัดแบบคู่ที่นักบำบัดจะเป็นคนกลางที่สะท้อนความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายเพื่อให้เข้าใจอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าใจสมาชิกภายในครอบครัวทุกคนและหาทางออกภายในครอบครัวร่วมกันได้


 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดFamily Therapy

Family Therapy

bottom of page