top of page

เซ็กส์บำบัด (Sex therapy) เป็นการบำบัดโดยการให้คำปรึกษาและพูดคุยที่มุ่งเน้นเรื่องเพศเป็นหลัก ซึ่งนักบำบัดจะทำการช่วยเหลือผู้รับการบำบัดในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะมาจากเรื่องตัวตน ความชอบ พฤติกรรม ความคิด อารมณ์ ร่างกาย โดยนักบำบัดจะเข้าไปทำให้ผู้รับบำบัดเข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเพศ เพื่อช่วยเหลือผู้รับการบำบัดให้มีพฤติกรรม ความคิดหรือความรู้สึกในรูปแบบที่เขาต้องการและมีความสุขในตัวเองได้ 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดSex Therapy

Sex Therapy

bottom of page